Algemene Voorwaarden

Voor je vind je de algemene voorwaarden die Haagse Makers hanteert. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende regelingen:

Gebruik van de diensten
Lidmaatschap
Privacy

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende definities:

 1. Haagse Makers
  De Handelsnaam van Urbanlink. Haagse Makers is een project van urbanlink.nl
 2. Diensten
  Alle websites, applicaties, forums en overige diensten die door of namens Haagse Makers worden aangeboden.
 3. Gebruiker
  de gebruiker van de Diensten.

Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van Haagse Makers

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Door gebruik te maken van de Diensten van Haagse Makers stem je in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Als jij je daar niet in kunt vinden kun je geen gebruik maken van de Diensten.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van jou als Gebruiker zijn niet van toepassing.
 3. Haagse Makers kan deze algemene voorwaarden op elk moment aanpassen. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Diensten dien je (alsdan) de aangepaste algemene voorwaarden te accepteren.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen jou en Haagse Makers worden overeengekomen.
 5. Wanneer door Haagse Makers gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend worden toegestaan, laat dat het recht van Haagse Makers op directe en strikte naleving onverlet. Ook indien Haagse Makers een of meer aan haar toekomende rechten uit deze algemene voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan je hieraan geen rechten ontlenen.
 6. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, voor zover dat in overeenstemming is met de strekking van de algemene voorwaarden.
 7. Alle rechten en bevoegdheden in deze algemene voorwaarden die ten behoeve van Haagse Makers worden bedongen, worden eveneens bedongen ten behoeve van door Haagse Makers ingeschakelde derden.

Artikel 2. Gebruik van de Diensten en beschikbaarheid

 1. Haagse Makers verleent jou toestemming om gebruik te maken van de Diensten, mits je voldoet aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Het gebruik van de Diensten is bestemd voor zowel persoonlijke als zakelijke doeleinden.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het beheer van benodigde apparatuur en programmatuur, alsmede een werkende internetverbinding.
 4. Haagse Makers stelt de Diensten ter beschikking zoals ze zijn, ‘as is’. Dat betekent onder meer dat Haagse Makers niet garandeert dat de Diensten feilloos werken, dat deze feilloos werken op alle apparatuur en/of programmatuur en/of dat deze geschikt zijn voor het doel waar jij de Diensten voor wil gebruiken.
 5. Daarnaast garandeert Haagse Makers niet het ongehinderd gebruik, afwezigheid van bugs, errors en/of belemmeringen van en in de Diensten.
 6. Haagse Makers kan de Diensten op elk moment en naar eigen inzicht aanpassen, de werking, functies, onderdelen en functies beperken of uitbreiden, de inhoud van de Diensten aanpassen, verwijderen. Daarnaast kan Haagse Makers de beschikbaarstelling van de Diensten blijvend of tijdelijk staken en/of besluiten dat de Diensten of bepaalde onderdelen daarvan slechts na betaling beschikbaar zijn.
 7. Haagse Makers kan al dan niet zonder vooraankondiging onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Diensten, waardoor deze voor langere of kortere tijd niet beschikbaar zijn.
 8. Je mag de Diensten uitsluitend op de gebruikelijke wijze raadplegen, dat wil zeggen, middels een een webbrowser of een ‘app’. Het is niet toegestaan de Diensten op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of te analyseren, zoals onder meer via scripts, spiders en of bots. Je zult de Diensten op geen enkele wijze verstoren of beschadigingen, zoals onder meer (maar zonder dat dit een beperking inhoudt) door het gebruik, uploaden, aanvallen, infecteren met of via trojan horses, ddos, malware, wormen, virussen, social engineering of (andere) schadelijke programmatuur.

Artikel 3. Haagse Makers account

 1. Haagse Makers biedt Gebruikers de mogelijkheid een ‘Haagse Makers account’ aan te maken.
 2. Haagse Makers kan nadere voorwaarden stellen voor het aanmaken van een account, zoals bijvoorbeeld een leeftijdsgrens. Daarnaast behoudt Haagse Makers zich het recht voor om, zonder tot nadere motivering gehouden te zijn, voor bepaalde personen het aanmaken van een account te weigeren.
 3. Je kunt alleen een account op je eigen naam aanmaken en je bent verplicht de juiste gegevens in te vullen bij het aanmaken van jouw account. Het is dan ook niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.
 4. Het account is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Het is niet toegestaan de accountgegevens (waaronder onder meer account naam en wachtwoord) aan derden verstrekken.
 5. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om jouw accountgegevens geheim te houden en je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat onder jouw account gebeurt.
 6. Haagse Makers kan jouw account te allen tijde en zonder tot motivering gehouden te zijn (al dan niet tijdelijk) blokkeren of verwijderen.
 7. Je bent verplicht Haagse Makers direct, maar in ieder geval binnen een dag, te informeren van ongeautoriseerd gebruik van jouw account en verlies of diefstal van jouw account gegevens.
 8. Kies je ervoor om gebruik te maken van een ‘social login’, dus om op je Haagse Makers-account in te loggen met je account van social media, bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Google, dan verleen je Haagse Makers daarmee toestemming om de gegevens van dat social media account te gebruiken voor de login op je Haagse Makers account.

Artikel 4. Intellectuele eigendom en bijdragen van Gebruikers

 1. Alle rechten van het intellectuele eigendom op de Diensten, alsmede de daarop weergegeven teksten, designs, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, video, audio of overige informatie berusten uitsluitend bij Haagse Makers, danwel diens licentiegevers, of zover het materiaal van derden betreft, bij die derden.
 2. Het is derhalve niet toegestaan om de Diensten, of de daarin opgenomen teksten, designs, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, video, audio of overige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haagse Makers openbaar te maken of te verveelvoudigen, danwel anderszins over te nemen (daaronder wordt onder meer verstaan: embedding). Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken, of de aan de Diensten ten grondslag liggende programmatuur te decompileren.
 3. Voor zover Haagse Makers de mogelijkheid biedt om bijdragen (waaronder onder meer teksten, afbeeldingen, foto’s, video, audio, ideeën, tekeningen, ontwerpen, designs, schilderijen, etc.) te plaatsen op de Diensten, verleen je Haagse Makers door het plaatsen van bijdrage(n) het onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde recht die bijdragen (al dan niet bewerkt of ingekort) openbaar te maken en te verveelvoudigen, zoals onder meer – maar zonder dat dit enige beperking inhoudt – via de Diensten, televisie, radio, internet, satelliet, social media, video on demand, DVD, magazines. Haagse Makers is jou hiervoor geen vergoeding verschuldigd en is niet verplicht jouw naam te vermelden.
 4. Door het plaatsen van een bijdrage garandeer je Haagse Makers dat je daartoe bevoegd bent, dat je het in voorgaand lid bedoelde recht aan Haagse Makers kunt verlenen en dat jouw bijdrage geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van het intellectuele eigendom van derden, dat de bijdrage niet anderszins onrechtmatig jegens derden is en dat de bijdrage voldoet aan de voorwaarden gesteld in deze Algemene Voorwaarden en met name die in volgend lid. Je vrijwaart Haagse Makers voor alle aanspraken van derden in dat verband.
 5. Het is niet toegestaan om bijdragen te plaatsen die:
  1. discrimineren, opruien, intimideren, haat of onrust verspreiden, danwel daartoe aanzetten;
  2. opzettelijk onjuist of strijdig met de waarheid, smadelijk, lasterlijk, beledigend, bedreigend, intimiderend, obsceen, seksueel expliciet of grof zijn;
  3. aanzetten tot onrechtmatig, strafbaar of anderszins onwenselijk of liederlijk gedrag;
  4. informatie, personalia, het portret, afbeeldingen, video, audio of andere gegevens van een ander persoon en/of een andere groep bevatten zonder diens of hun voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming;
  5. jouw informatie, personalia, portret, afbeeldingen, video, audio of andere gegevens van of over jou bevatten;
  6. het doel hebben om de gegevens bedoeld onder lid d. van anderen te verkrijgen;
  7. een derde imiteren, diens identiteit nabootsen, doen voorkomen dat de bijdrage van een derde afkomstig is of die een verband leggen met een derde;
  8. verwijzingen naar, aanprijzingen van of teksten, afbeeldingen, audio of video van producten of diensten van derden, of anderszins commerciële berichten, spam, bevatten;
  9. op enigerlei wijze (zoals onder meer via een link) verwijzen naar onrechtmatig materiaal, waaronder ook materiaal waar intellectuele eigendomsrechten van derden op (kunnen) rusten en die kennelijk zonder toestemming van de rechthebbenden openbaargemaakt of verveelvoudigd zijn; en/of bijdragen die
  10. naar het oordeel van Haagse Makers anderszins ongewenst of strijdig met het bepaalde in dit artikel of overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn.
 6. Het staat Haagse Makers vrij om zonder aankondiging en zonder tot motivering gehouden te zijn bijdragen te verwijderen, aan te passen. Onverminderd haar overige rechten volgens deze algemene voorwaarden en de wet.
 7. Bijdragen van Gebruikers geven niet het beleid of de mening van Haagse Makers weer. Haagse Makers is nimmer aansprakelijk voor bijdragen van de Gebruikers.

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Haagse Makers heeft de Diensten met zorg en aandacht samengesteld en streeft ernaar dat de in de Diensten opgenomen informatie actueel, volledig en juist is, maar garandeert dat uitdrukkelijk niet. Informatie die voor jou van essentieel belang is, dien je altijd te verifiëren.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van Haagse Makers is altijd beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is, indien de verzekering van Haagse Makers dekking biedt voor de geleden schade.
 3. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt evenwel de aansprakelijkheid van Haagse Makers die het gevolg is van haar opzet of grove schuld.

Artikel 6. Overige bepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en jouw gebruik van de Diensten van Haagse Makers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdende met deze algemene voorwaarden of jouw gebruik van de Diensten van Haagse Makers worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Lidmaatschap van Haagse Makers of Haagse Makers

Als je lid wordt van Haagse Makers of Haagse Makers gelden deze voorwaarden.

Artikel 1. Lidmaatschap en contributie

 1. Als je 16 jaar of ouder bent, kun je lid worden van Haagse Makers of Haagse Makers.
 2. Voor het lidmaatschap is een contributie verschuldigd, die – indien niet anders is overeengekomen – vooruit wordt betaald.
 3. De contributie wordt via de webshop betaald.

Artikel 2. Duur en opzegging

 1. Je wordt lid voor één jaar.
 2. Na het eerste jaar kan het lidmaatschap op elk moment opgezegd worden. Opzegging geschiedt schriftelijk, per e-mail of per telefoon aan de volgende adressen of telefoonnummer:
  Haagse Makers redactie@haagsemakers.nl. Of via: Haagse Makers.nl/contact.
 3. Bij opzegging wordt de eventuele resterende (pro rata) contributie niet gerestitueerd.

Artikel 3. Overige bepalingen

 1. De ‘Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten van Haagse Makers’ zijn van overeenkomstige toepassing.
 2. Haagse Makers en Haagse Makers kunnen deze lidmaatschapsvoorwaarden en de contributie te allen tijde wijzigen.
 3. De wijzigingen gaan in bij verlenging of op het moment dat de contributie voor het komende jaar in rekening gebracht wordt.

Privacy

Haagse Makers hecht groot belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van je persoonsgegevens. Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gevensbescherming (tot 25 mei 2018: Wet bescherming persoonsgegevens) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Ons privacybeleid en informatie over cookies vind je in ons Privacy- en Cookie statement (klik hier voor Privacy- en Cookie statement).

Laatst gewijzigd: 31 mei 2018