Privacy en Cookie Statement

De Algemene Voorwaarden vind je hier.

1. Algemeen

Deze website is van Haagse Makers, een project van Urbanlink, Kepplerstraat 173, 2562 VK, Den Haag
(hierna te noemen ‘Haagse Makers’). Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Haagse Makers. Haagse Makers is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Haagse Makers acht privacy bescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Haagse Makers houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Contact

Met dit Privacy en Cookie Statement wil Haagse Makers duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Met vragen over dit document kunt je altijd contact opnemen met Haagse Makers, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, e-mailadres hoemaaktuhet@haagsemakers.nl.

3. Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Haagse Makers persoonsgegevens van Haagse Makers accounthouders, bezoekers van haar programma’s, haar website(s), webshop(s), apps en deelnemers aan online promoties, evenementen en acties.

Gegevens die je aan ons verstrekt
Haagse Makers verwerkt alle gegevens die je invoert of aan haar verstrekt. Voorbeelden van persoonsgegevens die Haagse Makers verwerkt zijn: naam, adres, emailadres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van eventuele betaling), cv’s en gegevens waaruit blijkt dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Deze voorbeelden zijn niet allesomvattend.
Haagse Makers kan, indien je daar toestemming voor geeft, een koppeling maken met je social media account en de bijbehorende gegevens. Je kunt deze toestemming beheren via de instellingen in jouw social media account.

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Wanneer je onze websites bezoekt, onze applicaties en/of diensten gebruikt of op content reageert, verzamelt Haagse Makers ook gegevens waaruit jouw interesses kunnen worden afgeleid, zoals websitebezoek, app- en social media gebruik of locatiegegevens. Dit gebeurt door middel van cookies, hiervoor wordt van tevoren om jou toestemming gevraagd. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites (waaronder ook apps). Haagse Makers maakt hiervoor gebruik van cookies. Hierover kun je meer lezen onder punt 8 van dit Privacy en Cookie Statement.

4. Doeleinden van de verwerking en opslag

Haagse Makers verzamelt, verwerkt en koppelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot het aangaan van een lidmaatschap, een aankoop in de webshop of een bezoek aan één van onze activiteiten;
 2. om het aanmaken en beheren van een Haagse Makers account mogelijk te maken;
 3. indien en voor zover het aan de orde is om te factureren;
 4. om te informeren over de activiteiten van Haagse Makers en om je gerichte aanbiedingen en/of aanbevelingen te doen, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten, acties en media-aanbod van Haagse Makers;
 5. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 6. om je sollicitatie in behandeling te nemen;
 7. om gelijksoortige (social media) profielen te zoeken;
 8. om onze websites en apps goed te laten functioneren, te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 9. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 10. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
 11. Om individuele voorkeuren (van Haagse Makers accounthouders) te identificeren en deze al dan niet te gebruiken voor de doelen zoals genoemd in sub a tot en met g.

5. Bewaartermijnen

Haagse Makers bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doelen, verstrekt Haagse Makers vóór die verdere verwerking informatie over dit andere doel en zal hiervoor indien nodig opnieuw toestemming vragen.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy en Cookie Statement genoemde doeleinden te bereiken.

6. Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij en onze leveranciers die in onze opdracht handelen, die met jouw persoonsgegevens in aanraking komen, gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Haagse Makers verstrekt naw-gegevens en telefoonnummers aan derden voor bijvoorbeeld het bevestigen/valideren van gegevens.
Daarnaast verstrekt Haagse Makers persoonsgegevens aan derden die in opdracht van Haagse Makers aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij jouw gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Deze derden zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

In bijzondere gevallen kan Haagse Makers jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht jouw toestemming daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, in het kader van het opsporen of voorkomen van fraude.

Anders dan in de bovenstaande situaties verstrekt Haagse Makers géén persoonsgegevens aan derden, tenzij je daar uitdrukkelijk jouw toestemming voor hebt verleend.

7. Profilering

Om je zo gericht mogelijk aanbevelingen te kunnen doen, verzamelen en analyseren, indien je hier toestemming voor geeft, we ook gegevens over je kijk- en luistergedrag en de routes die je via verschillende devices op de online domeinen, producten en diensten van Haagse Makers aflegt. Hierdoor weten we beter wat je wel en niet leuk vindt. Deze profilering kun je te allen tijde beheren in je Haagse Makers-account. Dit geldt overigens voor al je privacyvoorkeuren.

8. Recht op inzage, correctie en verwijdering

Haagse Makers houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van je hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens Haagse Makers van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je krijgt binnen 4 weken een reactie op dergelijke verzoeken.

Een verzoek om een overzicht, of een verzoek tot wijziging of verwijdering van de gegevens, kun je aanvragen via hoemaaktuhet@haagsemakers.nl

Je wordt verzocht in je bericht in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. Haagse Makers kan je ook verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
Als Haagse Makers niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, is het mogelijk dat Haagse Makers je vraagt om het verzoek nader te specificeren.

9. Recht van verzet

Haagse Makers gebruikt je persoonsgegevens om je gericht te informeren over de producten en diensten van Haagse Makers. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je dat laten weten door een e-mail te sturen aan het mailadres hoemaaktuhet@haagsemakers.nl ‘verzet’.

Daarnaast kun je te allen tijde de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende de producten en diensten van Haagse Makers intrekken, eveneens op bovengenoemde wijze, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mails.

Haagse Makers zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen.

10. Beveiliging en beveiligingsproblemen (responsible disclosure)

Haagse Makers houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van deze gegevens te voorkomen.
Ondanks alle zorg en inzet kan het gebeuren dat er een zwakke plek in een van onze systemen voorkomt. Indien je een zwakke plek ontdekt, verneemt Haagse Makers dit graag van je, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen genomen kunnen worden.
Haagse Makers hanteert voor dergelijke meldingen de zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principe. Dat betekent dat als je verantwoord met de kwetsbaarheid om zult gaan (zoals hieronder beschreven), Haagse Makers daar iets tegenover stelt. Zoals het afzien van het verbinden van juridische consequenties. Wij verzoeken je de informatie met Haagse Makers te delen aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

Meld jouw bevindingen betreffende een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar hoemaaktuhet@haagsemakers.nl.
Doe deze melding zo snel mogelijk na ontdekking van een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem.
Geef voldoende informatie (volledige omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adres(sen), URL van het getroffen systeem, log(s), screenshot(s), etc.) zodat Haagse Makers het eventuele beveiligingsprobleem zo snel en effectief mogelijk kan oplossen.
Laat juiste contactgegevens achter, zodat Haagse Makers met je in contact kan treden om samen te werken aan veilig resultaat.
Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem, het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, denial-of-service of social engineering, het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc.
Deel geen informatie over het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem met anderen.
Maak geen (actief) misbruik van het beveiligingsprobleem.
Nadat een melding is ontvangen, zal Haagse Makers de melding zo snel mogelijk onderzoeken en contact opnemen met de melder. Haagse Makers probeert de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en zal een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met de melder afstemmen.

11. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op de website van het AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt je meer informatie over de AP en over privacy.

12. Cookies

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (waaronder een PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Haagse Makers of die van een derde partij. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

In- en uitschakelen van cookies
Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door in je browser de instellingen te wijzigen (bekijk je browser hulp pagina voor exacte instructies). Wanneer je alleen de cookies voor Google Analytics en de werking van de website, maar niet de advertentie cookies wilt accepteren, kan je de instelling in de browser “Cookies van derdeaanbieders blokkeren” kiezen.
Let op: de meeste websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kan je de handleiding van uw browser raadplegen.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies);
 • het mogelijk maken van de extra functionaliteiten op onze website (overige cookies).

TECHNISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat jij de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

Google Analytics
Voor analyse-doeleinden maakt Haagse Makers onder andere gebruik van Google Analytics-cookies, waarbij Haagse Makers deze zo heeft ingesteld dat wij maar een deel van uw IP-adres gebruiken. Hierdoor zijn de gegevens niet tot een specifieke persoon te herleiden. Haagse Makers gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Daarnaast is er een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is de functie ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgeschakeld.

ADVERTENTIE COOKIES
Google Ads
Dit cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Verdere informatie kun je hierover vinden in het Privacybeleid van Google.

SOCIALE MEDIA COOKIES
Om eenvoudige integratie met verschillende sociale media websites mogelijk te maken, maken wij gebruik van de volgende cookies:

Facebook Connect (zie voor meer info de Privacy Policy van Facebook.

Instagram (zie voor meer info de Privacy Policy van Instagram

13. Wijziging van het Privacy en Cookie Statement

Haagse Makers behoudt zich het recht voor dit Privacy en Cookie Statement aan te passen. Daarom is het verstandig om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Haagse Makers jouw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy en Cookie Statement ingrijpend wordt gewijzigd zal Haagse Makers dit melden op haar website.

14. Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van ons Privacy en Cookie Statement, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Website: https://haagsemakers.nl
E-mailadres: hoemaaktuhet@haagsemakers.nl

Dit Privacy en Cookie Statement is laatst gewijzigd op 31 mei 2018.